شرکت سوشیانت مجری مکانیزه سازی اخد مجوز برگزاری مراسم در تالارهای کشور میباشد.

اتحادیه‌ها میتوانند پس از مطالعه دستور العمل مربوطه از طریق کلیلک ذیل نسبت به تائید اتحادیه اقدام نمایند.           مشاهده دستور العمل

کاربران تالارها میتوانند پس از مطالعه دستور العمل مربوطه از طریق کلیک ذیل نسبت به بارگذاری اطلاعات مراسم و درخواست مجوز اقدام نمایند.          مشاهده دستور العمل

 

ورود کاربران اتحادیه‌ ورود کاربران تالار

 

شرکت سوشیانت جهت سهولت کاربران تالار برای اخذ مجوز و برگزاری مراسم ها،  اقدام به تولید سامانه نرم افزاری مدیریت تالار نموده است. با استفاده از این سامانه مدیران تالارها میتوانند به راحتی نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات مراسم به اتحادیه و درخواست مجوز اقدام نمایند.

لینک دریافت سامانه نرم افزار مدیریت تالار