شرکت سوشیانت مجری مکانیزه سازی اخد مجوز برای مراکز درمانی کشور میباشد. مراکز درمانی با کلیک بروی ورود کاربران مراکز، میتوانند مراحل اخذ مجوز مرکز خود را پیگیری نمایند. همچنین کاربرام عمومی از طریق لینک ورود کاربران عمومی میتوانند مجوز مراکز درمانی را استعلام نمایند.

 

 

 

ورود کاربران عمومی  ورود کاربران مراکز