هلدینگ سوشیانت متشکل از شرکتهای سایبان سوشیانت ارائه دهنده خدمات متنوع بیمه‌ای، مانی پی سوشیانت ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک، حافظان سوشیانت ارائه دهنده خدمات مراقبی و حفاظتی، دادبان سوشیانت به عنوان مشاور حقوقی و خدمات قضایی و در نهایت ارمغان سوشیانت ارائه دهنده خدمات سلامت و پزشکی میباشد.