شرکت سوشیانت مجری مکانیزه سازی اخد مجوز و استعلام آن برای تمامی مراکز سرویس دهی در کشور میباشد. مراکز با کلیک بروی ورود کاربران مراکز، میتوانند مراحل اخذ مجوز مرکز خود را پیگیری نمایند. همچنین کاربرام عمومی از طریق لینک ورود کاربران عمومی میتوانند مجوز مراکز را استعلام نمایند.

 

 

صنف تعمیرکاران آسانسور

 

ورود تعمیرکاران استعلام تعمیرکاران